fårbenet

fårbenet

Fårbenet är namnaet på Karlstads Läroverks Kamratförenings medlemstidning sedan 1948. Tidningen utkommer med ett nummer/år och hittills har 63 nummer publicerats.

Tidningen speglar gymnasieskolan både förr och nu. Medlemmar förgyller tidningen genom minnesbilder i både text och bild.

Fasta inslag i vårt medlemsblad är information inför stundande studentjubileum med reportage från det senaste jubileét och  bilder.  Vi rapporterar också om sistlidet årsmöte och inbjuder till närmast påföljande!

Men vi vill gärna också fylla tidningen med minnesbilder från tidigare elevers skoltid eller annat som berrör Högre Allmänna Läroverket eller dess efterföljare i rakt nedstigande led.

Så tar vi med stor tacksamhet emot artiklar och/eller foton, som vi kan publicera! Du kan skicka det till Fårbenets redaktör!