syfte

syfte

Kamratföreningen arbetar ideellt med att hålla kontakten med tidigare elever vid Karlstads Gymnasium, Karlstads Högre Allmänna Läroverk, Tingvallagymnasiet, Sundstagymnasiet och Älvkullegymnasiet, i avsikt att bevara och stärka känslan av samhörighet med den gamla skolan och uppliva gamla och nya vänskapsband genom att arrangera studentjubileer.

Tyvärr har Kamratföreningen inte kapacitet att anordna jubileer· för hela gymnasieskolan, utan fortsätter utifrån gällande anvisningar och stadgar, organisera jubileerna för Karlstads Högre Allmänna Läroverk och dess ”efterföljare” – vilka i dagens gymnasieskola – omfattas av de elever som gått Na/Na och Sam.

Genom att stödja föreningen hjälper Du oss att bevara en av de största och mest aktiva kamratföreningarna i Sverige!

Karlstads Läroverks Kamratförening bildades 21. mars 1947. Bland grundarna märktes Arvid Runestam – stiftets biskop – och Erik Elinder. Under mer än tre decennier, fram till sin bortgång 1996, var sedan Karl-Åke Mossberg primus motor i föreningen.

Kamratföreningens syfte är – för att direkt citera våra stadgar – att sammanföra tidigare elever vid Karlstads Högre Allmänna Läroverk, dess föregångare, Karlstads Gymnasium, och dess efterföljare, Tingvallagymnasiet, Sundstagymnasiet och Sundsta/Älvkullegymnasiet, för att bevara intresset för och stärka känslan av samhörighet med den gamla skolan, samt uppliva gamla och knyta nya vänskapsband mellan dem, som en gång tillhört vår skola.

Föreningen vill verka för detta sitt ändamål genom att samla och utgiva upplysningar och publikationer om läroverket (och dess efterföljare), dess lärare och elever, genom att vårda och utveckla alltjämt levande skoltraditioner och, i mån av tillgångar, på olika sätt bistå skolan vid genomförandet av åtgärder till elevernas fromma.

Kamratföreningen organiserar årligen studentjubiléum i Karlstad, vanligtvis under maj månad. Föreningen ger dessutom ut en årsskrift, Fårbenet, som distribueras till alla medlemmar. 

Det finns en förening i Stockholm av tidigare gymnasister som tagit studenten i Karlstad och dessa har nyligen lagt upp en hemsida med adress web.comhem.se/kdpojkarna